دستبند چند جواهر یشم٬ لاجورد٬ شاه مقصود٬ عقیق٬ چشم ببر و حدید معدنی