تسبیح عقیق کاراملی معدنی بسیار مرغوب ۳۳ دانه دستساز