دستبند آمتیست و رودونیت مات معدنی فریم برنزی بسیار خاص