تسبیح عقیق شجری طبیعی ۱۰۱ دانه معدنی با نقش و نگار زیبا