نگین لابرادوریت اصل درشت‌ بازی رنگ محصور کننده تراش داملهکد محصول: 4041 دسته: