دستبند لارویکیت و جید تراش دار طبیعی بافت با میان کار حدید مکعبی‌