انگشتر فیروزه نیشابوری اصل رکاب نقره دستساز امضادار