تسبیح عقیق سرخ معدنی شفاف ۳۳ دانه دستساز‌ بسیار مرغوب