دستبند شاه مقصود، رودونیت، حدید رینگی هفت رنگ و جاسپر معدنی‌