دستبند چشم ببر طبیعی‌ مرغوب‌ تراش بیضی بسیار چشمگیر