انگشتر فیروزه نیشابوری مرغوب اصل رکاب نقره دستساز امضادار