محصولات سنگ عقیق ام البنین

تمامی سنگ‌های به کار رفته در این محصولات عقیق هستند.

دلیل نامگذاری سنگ عقیق ام البنین

برخی می‌گویند حضرت ام البنین دانه‌های باقی مانده از تسبیح‌های پاره شده را بند می‌کرد و برای خود، تسبیحی نو می‌ساخت.
از آن پس تسبیح‌های رنگارنگ به تسبیح ام البنین معروف شده‌اند.