دستبند چند جواهر عقیق سلیمانی، اژدها، کوارتز شجری و جید سرخ معدنی