دستبند جاسپر تبتی و امپریال بهمراه مرجان‌

فروخته شد!