دستبند عقیق شجری، جاسپر و آمازونیت طبیعی بافت با حدید مکعبی‌