دستبند در خونی و سرپنتین نیلی و قهوه ای مات معدنی بافت