سینه ریز هفت سنگ چاکرا با آویز یشم و انیکس مات طبیعی سری بینظیر سنگ‌های قیمتی‌‌