دستبند سودالیت، رودونیت و جید سرخ اصلی بافت بهمراه حدید مکعبی‌

اتمام موجودی