دستبند چشم ببر و فیروزه تبتی طبیعی تراش نامنظم و حدید مکعبی