دستبند جاسپر سبز سفید، جاسپر تبتی سوخته و تک مهره فیروزه آفریقا